Araç Değer Kaybı Tazminatı

 • ARAÇ DEĞER KAYBI TAZMİNATI 

  

 1. Değer Kaybı Nedir? 

Kaza Sonrası Araç Değer Kaybı, aracın kaza öncesi piyasa değerli ile kaza sonrası piyasa değeri arasındaki farktır. Bu değer kaybı aracın hasar aldığı ve onarım gerektirdiği durumlarda ortaya çıkar. 

Bir aracın kazaya karışmış olması sonucu değer kaybı,  potansiyel alıcıların kaza geçmişi olan bir araca daha az değer biçmesi veya araca olan güvenlerinin azalması nedeniyle gerçekleşir. 

Kaza sonrasında hasar gören aracınızı en orijinal parçalar ile aslına uygun olarak tamirini gerçekleştirseniz bile bu hasar geçmişi kayıtlara geçecektir ve aracınızın ikinci el piyasasında talep edilebilirliği eskiye nazaran azalacaktır. 

Yargıtay, araç değer kaybını, aracın trafik kazası sonucu hasarlanıp onarılmasından sonraki değeri ile hiç hasarlanmamış haldeki değeri arasındaki fark olarak tanımlamıştır. 

  

  

  

 1. Araç Değer Kaybı Başvurusu için Aranan Şartlar Nelerdir? 

  

 • Kaza tarihi üzerinden en fazla 2 yıl geçmiş olmalıdır. 
 • Araçtaki hasar daha önceden hasara uğramamış bir kısım olmalı. 
 • Kazaya ilişkin onarım mini hasar, mini onarıma konu olacak bir durum olmamalı. 
 • Aracın ağar hasar kaydı olmamalı. 
 • Aşağıda detayları yazılı araçlar için değer kaybı talep edilemez; 
 • Test Aracı 
 • Belediye Otobüsleri 
 • İtfaiye 
 • Yol Süprme Araçları 
 • Motorlu Bisikletler 
 • Kazada tamamen kusurlu olmamak 

  

 1. Araç Değer Kaybı Başvurusu İçin Gerekli Belgeler 

  

 • Anlaşmalı trafik kazası tespit tutanağ, 

Anlaşmalı trafik kazası tespit tutanağının olmadığı durumlarda kolluk kuvvetleri tarafından tutulan trafik kazası tespit tutanağı resmi tasdikli sureti, varsa ifade tutanakları ve/veya görgü tespit tutanakları, 

 • Maddi hasara ilişkin eksper raporu, 
 • Ehliyet, ruhsat ve trafik sigorta poliçe fotokopileri, 
 • Hasarlı araç resimleri, 
 • Onarım ile ilgili parça ve işçilik faturaları, 
 • Mağdur araç sahibine ait banka hesap bilgileri, vekalet ile işlem yapılması halinde vekalet sahibinin hesap numarası. 

  

  

 1. Araç Değer Kaybı Başvuru Süreşleri 

Araç değer kaybının öncelikle karşı tarafın trafik  sigortasından talep edilmesi gerekmektedir. İlgili sigorta şirketine email yoluyla veya posta yoluyla kaza nedeniyle meydana gelen hasar sonucunda araçta oluşan araç değer kaybının ödenmesi talebi iletilir. 

Sigorta şirketinin bu dosyaya ilişkin değerlendirme süreci 15 gündür. Bahse konu sürede cevap dönülmemesi halinde sigorta şirketi temerrüde düşer. 

Sigorta şirketinin 15 gün içinde cevap dönmemesi, talebi tam olarak veya hiç karşılanmaması durumunda Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuruda bulunulabilir veya araç değer kaybı davası açılabilir.  

Tahkim komisyonuna başvuru yapıldıktan sonra başvuru, Komisyon raportörlerince gerekli şartları taşıyıp taşımadığının tespiti bakımından incelenir.  Bu  inceleme sonunda başvurunun sigorta hakemleri tarafından esastan ele alınıp alınmayacağının kararı en geç 15 gün içinde verilir. 

Eğer başvurunun hakemlerce incelenmesine karar verilirse başvuru derhal bağımsız sigorta bilirkişilerine iletilir ve en geç 4 ay içerisinde nihai karar verilir. 

Uyuşmazlık miktarı 15.000 TL ye kadar olan hakem kararları kesindir. 

Tutarı 15.000 TL ve üzerinde olan uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararlarına karşı taraflar bir defaya mahsus olmak üzere komisyon nezdinde itirazda bulunabileceklerdir. 

Tutarı 283.710 TL üzerindeki uyuşmazlıklarda ise itiraz üzerine verilen karar taraflarca temyiz edilebilecektir. 

  

  

 1. Araç Değer Kaybı Nasıl Belirlenir? 

Araç değer kaybı belirlenirken birçok faktör göz önünde bulundurulur. Örneğin; 

 • Araç grubu ( Otomobil / Taksi / Dolmuş vb. ) 
 • Aracın piyasa rayiç değeri 
 • Kaza tarihindeki km bilgisi 
 • Değişen ve/veya onarılan parça detayı 
 • Hasar geçmişi ve niteliği 
 • Kusur durumu 

  

Tüm bunların değerlendirmesi sonucu aracın değer kaybı tazminat tutarı belirlenir. 

  

 1. Araç Değer Kaybında Tahkime Başvuru Süreci 

Madde e de bahsi geçen süreçlerde sigorta tahkim komisyonuna başvuru sürecini gerektiren bir hal oluştuğunda komisyonuna başvuru, elektronik ortamdan yapılabileceği gibi posta yoluyla da yapılabilir. Sigorta Tahkim Komisyonu’nun resmi internet sayfası üzerinde yer alan başvuru formu doldurularak ve gerekli evraklar sisteme yüklenerek değer kaybı başvurusu tamamlanmaktadır. 

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile kurulmuş olan Sigorta Tahkim Komisyonu bağımsız sigorta Hakemleri aracılığı ile sigorta şirketleri ve mağdur kişiler arasınadki sigorta poliçesinden kaynaklanan anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmayı hedefleyen organlardan biridir. 

  

Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru için tamamlanması gereken belgeler nelerdir? 

 • Islak imzalı başvuru formu, 
 • Başvuru sahibinin nüfus cüzdanı veya ehliyet fotokopisi, tüzel kişilerde vergi levha fotokopisi, 
 • Başvuru ücretinin ödendiğine dair banka makbuzu örneği, 
 • Sigorta şirketinin nihai cevap yazısı veya başvuru yapıldıktan sonra kuruluşun 15 iş günü ( Trafik sigortasında 15 gün ) sonunda yazılı cevap vermediğinin ispatına yönelik belge (noter ihtarnamesi / iadeli taahhütlü posta veya kargo alındısı, sigorta kuruluşunun evrak kayıt tarihini gösteren suret), 
 • Sigorta şirketinden alınan cevabın talebi neden karşılamadığını gösteren açıklamalar ile tahkim komisyon başvurusunda ne talep edildiğini ifade eden beyan, 
 • Ek olarak uyuşmazlık konusundaki haklılığı destekleyen belgelerin birer örneği ve sigorta poliçesinin bir kopyası. 
Bloga dön